فرایند تولید

news

1. برش
2.افزودن تخت به کوره
3. صاف کردن از کوره
4.غلتدن لبه تیغه
5. خم شدن جانبی
6.کلپ
7. سوراخ کنید و لبه را ببرید
8. خم شدن
9. خاموش کردن در استخر نفت
10. اعتدال
11. سند بلاست
12. نقاشی و بسته بندی
(فرآیند تولید محصولات مختلف کمی متفاوت است)