نمایشگاه

EXHIBITION

کنفرانس ملی هفی 2009

EXHIBITION

2011.10 نمایشگاه کانتون

EXHIBITION

کنفرانس ملی شنیانگ 2012.10

EXHIBITION

کنفرانس ملی چینگدائو 2015.10.26

EXHIBITION

کنفرانس ملی ووهان 2016.10.26

EXHIBITION

کنفرانس ملی ووهان 2018.10.25

EXHIBITION

کنفرانس ملی ووهان 2016.10.27

EXHIBITION

کنفرانس ملی چینگدائو 2019.10.29

EXHIBITION

2010.10 کنفرانس ملی ژنگژو